Sera Ammonia Test

RM65.55 MYR

We have run out of stock for this item.

Makes it easy to monitor the ammonium/ammonia level in fresh and marine water

Ammonium and ammonia mainly arise from fish waste. They are converted into each other depending on the pH value.
While ammonium is mostly harmless, ammonia is toxic to fish.

The sera NH4/NH3-Test allows monitoring the total concentration of both (the actual ammonia level can be calculated according to the pH value the using the included chart).

In case of acute danger, sera toxivec (freshwater) or sera pond toxivec (pond) provide help.
sera bio nitrivec (freshwater), sera marin bio reefclear (marine water) or sera pond bio nitrivec (pond) actively counteract lasting enrichment of these substances.

Sufficient for approx. 60 measurements.

 

Memudahkan memantau tahap amonium/amonia di air tawar dan air masin

Ammonium dan amonia berpunca daripada sisa ikan. Mereka ditukar satu sama lain bergantung pada nilai pH.
Walaupun amonium kebanyakannya tidak berbahaya, amonia adalah toksik kepada ikan.

Sera NH4/NH3-Test memungkinkan pemantauan kepekatan total kedua-duanya (tahap ammonia sebenar dapat dikira mengikut nilai pH dengan menggunakan carta yang disertakan).

Sekiranya bahaya akut, sera toxivec (air tawar) atau sera pond toxivec (kolam) memberikan pertolongan.
sera bio nitrivec (air tawar), sera marin bio reefclear (air masin) atau sera pond bio nitrivec (kolam) secara aktif melawan perkayaan bahan-bahan ini secara berkekalan.

Cukup untuk lebih kurang 60 ukuran.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question